Vortrag von Dr. Giacomo Mezzedimi (Leibniz Universität Hannover)

6. Juli 2022

Dr. Giacomo Mezzedimi (Leibniz Universität Hannover) zu Gast am Institut für Geometrie und Topologie

Dr. Giacomo Mezzedimi (Leibniz Universität Hannover) sprach am 5. Juli 2022 im Oberseminar "Geometrie und Topologie" zum Thema "Topological entropy of automorphisms on algebraic surfaces".

Priv.-Doz. Dr. Davide Veniani, Dr. Giacomo Mezzedimi, Prof. Andreas Kollross, Prof. Uwe Semmelmann
Priv.-Doz. Dr. Davide Veniani, Dr. Giacomo Mezzedimi, Prof. Andreas Kollross, Prof. Uwe Semmelmann

Abstract

Zum Seitenanfang